Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 23
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Kot Nemovite s.r.o. » Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů vydané společností Kot Nemovite s.r.o., s účinností ke dni 25. 5. 2018

(dále jen jako "Zásady")

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady obsahují informace (pravidla), týkající se zpracování osobních údajů poskytnutých společnosti Kot Nemovite s.r.o., IČO 04899351, se sídlem Bellušova 1852/20, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 255364, jejími klienty, nebo jakýmikoliv třetími osobami, které jsou pro účely těchto Zásad společně označovány pouze jako "subjekty údajů".
 2. Účelem těchto Zásad je seznámit subjekty údajů s jejich právy a s pravidly, podle nichž bude s jejich osobními údaji nakládáno.
 3. Předpokládá se, že veškeré údaje, které společnosti Kot Nemovite s.r.o. subjekty údajů sami poskytnou, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde k jejich změně, budou ji o této změně sami bez zbytečného odkladu informovat.
 4. Hovoří-li se v těchto Zásadách o "nemovitosti" má se tím na mysli kromě prodeje a pronájmu i prodej družstevního podílu s nímž je spojeno právo nájmu bytu, či nebytového prostoru, nebo obchodní podíl v korporaci, která nemovitou věc vlastní.

II. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnosti Kot Nemovite s.r.o., IČO 04899351, se sídlem Bellušova 1852/20, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 255364.

III. Zpracovávané osobní údaje a způsob jejich získání

 1. Společnost Kot Nemovite s.r.o. zpracovává osobní údaje, které jí subjekty údajů samy poskytnou. Poskytnutí pak může mít různou formu - například se jedná o údaje předané (poskytnuté) formou:
  1. vyplněním některého z formulářů na webových stránkách;
  2. poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí nebo se správou nemovitostí);
  3. při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitostí);
  4. telefonicky, písemně, emailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu FB messenger, WhatsApp a podobně).

Pokud je pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely nutný souhlas subjektu údajů, pak jsou takové údaje k danému účelu zpracovávané jen se souhlasem subjektu údajů.

Zpracovávanými údaji jsou zejména:

 • jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, vzdělání;
 • informace o rodinných vztazích a pohlaví;
 • telefonní číslo, e-mail, IP adresa, cookies;
 • informace o objednaných službách a informace o tom, jaké služby byly subjektu práv poskytnuty;
 • údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej, pronájem nebo správu společnost Kot Nemovite s.r.o. zprostředkovává;
 • další údaje spojené se shora uvedenými kategoriemi, nebo nutné pro splnění povinností společnosti Kot Nemovite s.r.o..

IV. Právní základ a účel zpracování

 1. Účelem zpracování je dodání (poskytování) služeb společností Kot Nemovite s.r.o. subjektům údajů, resp. s tím související uzavírání smluv a jejich plnění, přičemž nemusí jít nutně jen o smlouvy uzavírané v písemné formě. Může tak jít typicky o službu spočívající ve:
  • zprostředkování prodeje, či koupě nemovitostí;
  • zprostředkování pronájmu nemovitostí;
  • inzerci nemovitostí;
  • přípravě smluv (smlouvy o zprostředkování, rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouva o převodu družstevního a obchodního podílu, smlouva o úschově apod.);
  • přípravě financování koupě nemovitostí.

Účelem zpracování může být rovněž splnění povinností společnosti Kot Nemovite s.r.o. plynoucích ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Účelem zpracování může být rovněž ochrana oprávněných zájmů společnosti Kot Nemovite s.r.o., přičemž může jít o celou řadu případů a situací. Oprávněným zájmem je například ochrana a prokázání práv společnosti Kot Nemovite s.r.o. a jejích právních nároků, zejména z uzavřených smluv, anebo způsobené újmy. Pro účely dle tohoto odstavce jsou zpracovávány osobní údaje po dobu 4 let od ukončení smluvní spolupráce mezi společností Kot Nemovite s.r.o. a subjektem údajů, nebo od posledního kontaktu mezi společností Kot Nemovite s.r.o. a subjektem údajů, pokud k uzavření smlouvy nedošlo.

Účelem zpracování mohou být rovněž marketingové akce společnosti Kot Nemovite s.r.o., tj. zejména zasílání nabídek služeb. Ke zpracování dle tohoto odstavce je nutný souhlas subjektu údajů, pokud tento již není klientem společnosti Kot Nemovite s.r.o.. Souhlas subjektu údajů může být kdykoli odvolán, což neplatí, pokud jsou některé osobní údaje zpracovávané i na základě jiného právního titulu. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu správce údajů, nebo za využití služeb držitele poštovní licence, na adresu správce údajů uvedenou shora.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu smluvního vztahu mezi společností Kot Nemovite s.r.o. a subjektem údajů. Po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

VI. Příjemci osobních údajů

 1. Společnost Kot Nemovite s.r.o. využívá pro zajištění a splnění některých zákonných a smluvních povinností další osoby (subdodavatele), spolupracující firmy. Tyto osoby jsou v pozici zpracovatelů k jednotlivým obchodním případům. Zejména se jedná o:
  1. účetní, daňové a advokátní kanceláře;
  2. poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací;
  3. odhadce a znalce;
  4. zprostředkovatele a poskytovatele pojištění, či úvěrů;
  5. makléře.

Společnost Kot Nemovite s.r.o. má se zpracovateli uzavřené smlouvy, které tyto zpracovatele zavazují k plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Aktuálně se jedná o tyto zpracovatele:

 • Společnost Nemowee s.r.o. IČO: 05178070
 • Společnost Czech Nemo Invest s.r.o. IČO: 08042934
 • společnost ONNO group s.r.o., IČO: 01897390
 • Mgr. Tomáš Krejčí, advokát, IČO: 66274346

VII. Práva subjektu údajů

 1. Subjekt údajů má zejména:
  1. právo na přístup k osobním údajům, které znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
  2. právo na opravu, které znamená, že subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit;
  3. právo na výmaz osobních údajů, které představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá;
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku;
  5. právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou;
  6. právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,

Právo kdykoliv odvolat souhlas se neuplatní, pokud osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi společností Kot Nemovite s.r.o. se Subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude Subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech Prodávajícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 


Cookies